X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 9 uncu ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısını,
ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
d) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,
e) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,
f) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,
g) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın Teşkilat Yapısı Ajansın idari ve hukuki yapısı ile çalışma ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kanunla kurulan Ajans, Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir ve Ajansın merkezi İstanbul’dadır.
(2) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleri ile havalimanı ve terminal işletmelerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine Ajansın asli faaliyetleri kapsamında iş verilemez. Ajansın organ ve birimleri

MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) İcra Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri. Seçimle belirlenen kurul üyelerinin genel nitelikleri

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerinde;
a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
b) Ticari itibara sahip olması,
c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,
d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması, şartları aranır. Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.
b) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.
c) Genel Müdürü atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personelde aranacak şartlara ilişkin karar almak.
ç) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.
d) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek. Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir kez olmak üzere ve en az dokuz üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında toplanır. Bakanın katılamadığı toplantılara Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. İcra Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:
a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.
b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.
ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna yaptırmak. İcra Kurulunun çalışma esasları

MADDE 10 – (1) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, ayda en az iki kez olmak üzere ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş günü öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

Genel Müdür
MADDE 11 – (1) Genel Müdür olarak atanacaklarda 6 ncı maddede belirtilen genel şartlar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek özel şartlar aranır.
(2) Genel Müdürün görevi şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak.
b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.
ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek. 
d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmek. Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Federasyon Başkanı, Türkiye Otelciler Birliğini temsilen Birlik Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin birini temsilen Dernek Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğini temsilen Dernek Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğini temsilen Dernek Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen diğer üyeler arasından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili seçer. (3) Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, 6 ncı maddede belirtilen atanması için gerekli şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevleri Danışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve çalışma esasları

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık eder ve tavsiyelerde bulunur.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır.
(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir.
(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.
(5) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.
(6) Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız
Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!