X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği yasaya aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Yönetmeliğin dayanağı olarak gösterilen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapı ve yapılaşma koşullarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm tesislerinin imar koşullarını düzenleme yetkisinin olmaması, her türlü yapıya ilişkin plan ve yapılaşma koşullarının İmar Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmesi gerekliliği, yönetmeliğin yetki yönünden hukuka aykırı olması, yönetmeliğin sadece dört ve beş yıldızlı otel ve tatil köylerinin yapılaşma haklarını artırmak amacını taşıması, yargı kararlarına aykırı olması nedeniyle açılan davada; yönetmeliğin iptali talep edilmişti.

Kıyılar imara açılacaktı

Yapılan açıklamada, yönetmeliğin "sahil şeritlerinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımlarının da turizm tesis alanı olarak gösterilip emsal hesabının tamamı üzerinden yapılması" yönündeki düzenlemesinin ise Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu, kıyı alanlarının kamu aleyhine özel kullanımlara açarak kıyılarda kalan orman alanlarının yok olmasına neden olacağı belirtilmiş.

Yönetmelik hukuka aykırı

Danıştay 6. Dairesi; "Davalı idare tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re'sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olan Bakanlık tarafından bu görev, yetki ve sorumluluk kapsamında turizm tesislerinin niteliklerinin artırılması için genel düzenleyici bir yönetmeliğin çıkarılabileceği ileri sürülmekte ise de; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesinde davalı idareye verilen yetkinin plan yapmak, yaptırmak, re'sen onaylamak ve tadil etmekle sınırlı olduğu, turizm tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususundaki bir yetkinin de tanınmadığı; bu itibarla tesislerinin yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda bir yetkinin de tanınmadığı; bu itibarla dava konusu yönetmellikte yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı" gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir" denildi.
Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!